Lindø m.v.

Velkommen til Lokalhistorisk Forenings hjem-meside.

Lokalhistorisk Forening har bl.a. til formål at indsamle, regi-strere og arkivere lokalt kildemateriale i Munkebo Lokalhi-storiske Arkiv.

Arkivet, der rummer en stor del af sognets historie, er place-ret i kælderen under Munkebo Bibliotek.

Åbningstiden er hver tirsdag fra kl. 10 til 12. Det er dog mu-ligt at træffe aftale om andre tidspunkter ved at kontakte ar-kivet i åbningstiden på tlf. 21 57 80 34.

Arkivets mail-adresse er: mail@munkeboarkiv.dk

Har du billeder, breve, dokumenter eller andet af lokalhisto-risk interesse, som arkivet må låne eller få, så er vi meget in-teresserede. Besøg os i åbningstiden eller aflever materialet på biblioteket.
Lindø, Lindøgaardsvej, Lindøalleen, Strandvejen, Nymarken

Lindøgaard

Lindøhus

Lindøstedet

Matr.nr. 3e

Matr.nr. 3f

Matr.nr. 3i, 14c

Matr.nr. 3k

Matr.nr. 3o

Lindhøj

Lindøalleen 101

Lindøalleen 102

Lindøalleen 111A

Lindøalleen 113

Lindøalleen 130

Lindøalleen 131

Lindøalleen 133

Lindøalleen 134

Lindøalleen 135

Lindøalleen 136

Lindøalleen 137

Lindøalleen 139

Lindøalleen 140

Lindøalleen 142

Lindøalleen 143

Lindøalleen 145

Lindøalleen 147

Lindøalleen 149

Lindøgaardsvej 1

Nymarken 7

Solbakken

Strandvejen 2

Strandvejen 4

Strandvejen 6

"Strandvejen" var det oprindelige navn for vejen, der gik fra Fjordvej (ved Kroen) til stranden ud mod Odense Fjord.

Efter de store inddæmninger af Odensefjorden i 1800-tallet, var Lindø blevet landfast med fastlandet, og flere fiskere søgte til den nye landingsplads på den tidligere ø. Der blev anlagt en grusvej over det inddæmmede område.

I starten af 1900-tallet fik fiskere tilladelse til at bosætte sig langs Strandvejen på area-ler, der tidligere havde tilhørt præsteembedet. Fra den del af Strandvejen, hvor fiskerne fik lov at bygge (ca. fra nr. 131 på Lindøalleen), blev vejen herefter kaldt "Strandgyden".

Da LindøVærftet kom til og der blev anlagt nye veje i hele Munkebo, blev den del af Strandvejen, der gik fra svinget ved Lindhøj/Solbakken del af den nye "Lindøalleen". Ved samme lejlighed blev vejen til Lindøgaard navngivet "Lindøgaardsvej".

I starten af 1970 anlagde Munkebo Kommune et boligområde til blandet beboelse og håndværk. En del heraf fik navnet "Nymarken".

I denne oversigt er benyttet de nuværende navne.