Om foreningen

Lokalhistorisk forening for Munkebo og Dræby

Velkommen til Lokalhistorisk Forenings hjem-meside.

Lokalhistorisk Forening har bl.a. til formål at indsamle, regi-strere og arkivere lokalt kildemateriale i Munkebo Lokalhi-storiske Arkiv.

Arkivet, der rummer en stor del af sognets historie, er place-ret i kælderen under Munkebo Bibliotek.

Åbningstiden er hver tirsdag fra kl. 10 til 12. Det er dog mu-ligt at træffe aftale om andre tidspunkter ved at kontakte ar-kivet i åbningstiden på tlf. 21 57 80 34.

Arkivets mail-adresse er: mail@munkeboarkiv.dk

Har du billeder, breve, dokumenter eller andet af lokalhisto-risk interesse, som arkivet må låne eller få, så er vi meget in-teresserede. Besøg os i åbningstiden eller aflever materialet på biblioteket.


Bestyrelsen

Formand: Morten Eriksen

Fyrrehøjen 23, 5330 Munkebo

Tlf. 61 11 81 86

e-mail: mer@munkebonet.dk

Kasserer: Jens Kristensen

Dræbyvej 11, Dræby, 5330 Munkebo

Tlf. 26 74 49 37

e-mail: nestor@kristensen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Grethe Nielsen

Fyrrehøjen 45, 5330 Munkebo

Tlf. 23 74 08 22

e-mail: hgniels@munkebonet.dk

Bestyrelsesmedlem: Ove Eriksen

Fjordvej 165, 5330 Munkebo

Tlf. 51 95 45 43

e-mail: bodilogove@eriksen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Hans Rye

Højvangen 16, 5330 Munkebo

Tlf. 65 97 61 23

e-mail: hansrye@pc.dk

Bestyrelsessuppleant: Jytte Jørgensen

Mølkæret 209, 5330 Munkebo

Tlf. 40 41 77 01

e-mail: jytte rosenlund@munkebo-borger.dk

Bestyrelsessuppleant: Villy Therkildsen

Hulvejsbakken 18, 5330 Munkebo

Tlf. 61 68 29 07

e-mail: villyt@post6.tele.dk

Revisor: Birte Lillesø

Bakkehaven 59, 5330 Munkebo

Tlf. 22 59 62 51

e-mail: birtelillesoe@hotmail.com

Andre kontaktpersoner

Værd at vide

Foreningen har pr. 1.12.2013 ca. 190 husstands-medlemskaber og afholder 2-3 arrangementer om året for medlemmerne.


Desuden redigeres og uddeles ved nytårstid års-skriftet "Arvesølv" med artikler om lokalhisto-riske emner.


Medlemskab af foreningen koster 100 kr. pr. år for en husstand.


Du kan tegne dig som medlem ved at kontakte foreningens kasserer (se kontaktoplysninger i  rubrikken ovenfor).

Vedtægter

 

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby.

Foreningen har hjemsted i Munkebo kommune.


§ 2: Foreningens formål

  • at udbrede og skabe interesse for alle sider af områdets historiske udvikling,  erhvervsmæssigt, økonomisk, politisk, socialt og kulturelt
  • at arbejde for bevarelsen af områdets historisk værdifulde bygninger
  • gennem udstillinger, arrangementer, artikler etc. at skabe forståelse for det nødvendige og værdifulde i at værne om lokalsamfundets værdier og identitet
  • at søge indsamlet alle kilder, skriftlige, mundtlige, fotografiske etc., der kan belyse denne udvikling
  • at registrere og arkivere kildematerialet i Munkebo Kommunes Lokalhisto-riske Arkiv

 

§ 3: Medlemskreds

Som medlem optages enhver, der har interesse for foreningens formål.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsårs begyndelse.


§ 4: Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i januar kvartal.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved opslag, meddelelse i dagspressen eller ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer mindst 14 dage for generalforsamlingens afholdelse.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.

Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Afstemninger afholdes skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 3/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt begrundet forslag til formanden.

Indkaldelse til generalforsamlinger skal indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Regnskab for det forløbne år

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

6. Valg af revisor

7. Næste års eventuelle aktiviteter

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


§ 5. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg i lige år og 3 i ulige år. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter hver generalforsamling med en formand, en kasserer og en sekretær.

Sekretæren udarbejder referat af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, og referaterne opbevares i Lokalhistorisk Arkiv tilgængeligt for medlemmerne.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det hensigtsmæssigt.


§ 6. Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige sørger for foreningens medlemsregister.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.


§ 7. Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét yderligere medlem af bestyrelsen i forening.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig økonomisk hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 8. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringer træder i kraft fra den generalforsamling, hvor de er vedtaget.


§ 9. Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver kulturlivet i den tidligere Munkebo Kommune efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.


§ 10. Datering

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 31. januar 2018.


Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby                      Lindøalleen 47                          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden                       kontakt: webmaster@munkeboarkiv.dk