Hjem

Lokalhistorisk forening for Munkebo og Dræby

Velkommen til Lokalhistorisk Forenings hjem-meside.

Lokalhistorisk Forening har bl.a. til formål at indsamle, regi-strere og arkivere lokalt kildemateriale i Munkebo Lokalhi-storiske Arkiv.

Arkivet, der rummer en stor del af sognets historie, er placeret i kælderen under Munkebo Bibliotek, Lindøalleen 47, Munkebo.

Åbningstiden er hver tirsdag fra kl. 10 til 12. Det er dog mu-ligt at træffe aftale om andre tidspunkter ved at kontakte ar-kivet i åbningstiden på tlf. 21 57 80 34.

Arkivets mail-adresse er: mail@munkeboarkiv.dk

Har du billeder, breve, dokumenter eller andet af lokalhisto-risk interesse, som arkivet må låne eller få, så er vi meget in-teresserede. Besøg os i åbningstiden eller aflever materialet på biblioteket.


Kalenderen

Arkivet under Munkebo Bibliotek er åbent hver tirsdag fra 10 til 12.


Onsdag 20.11.2019, kl.18.30:

Sæsonafslutning med spisning.

Nu kan du også finde Lokalhistorisk Fore-ning på Facebook

Værd at vide

Du kan finde alle artikler, der har været bragt i "Arvesølv", un-der menupunktet "Artikelarkiv".


Under menupunktet "Links" finder du bl.a. links til hjem-mesiderne "Arkivalier Online" og "Danmark Set fra Luften".


Oplysninger om bestyrelsen og hvordan du bliver medlem af foreningen, finder du under me-nupunktet "Om foreningen".

Skipper-labskovs

 

Ved foreningens årlige madaften 25.11.2009 blev opskriften på den glimrende skipperlabskovs, som arkivets ”damehold” havde fremtryllet, efterlyst.

Den følger her:

Til 4 personer skal anvendes:

400 g tykkam

1-2 kg melede kartofler

2-3 løg

2 tsk salt

10 hele peberkorn

2 laurbærblade

ca. ½ l vand

Skær kødet i terninger. Kog kø-det i vandet tilsat krydderier i en ½ time under låg. Skum evt.

Tilsæt løg og skrællede kartofler i tern. Kog videre i ca. ½ time, til kartoflerne begynder at koge ud og jævner suppen. Smag til.

Serveres med rugbrød, smør, hakket purløg (eller persille) og syltede rødbeder.


Lokalhistorisk Arkiv er lukket hele juli.

Hvis du har brug for at komme i kontakt med arjkivet i perioden, kan du kontakte et medlem af bestyrelsen på et af de telefonnumre, du finder på fanebladet "om foreningen".

God sommer!

Seneste "nybygning" til Lindøstuen.

I forbindelse med Lindødagen 29. marts blev den seneste skibs-model afsløret i Lindøstuen. Der er tale om containerskibet "Re-gina Mærsk", som - da hun blev bygget - var verdens største af sin art. Officielt kunne RM laste 6.000 containere, men som konstruktøren, Kurt Skyggelund, kunne fortælle, var det korrek-te antal snarere 6.500 stk.


Modellen blev afsløret af Morten Eriksen fra Lokalhistorisk

Forening, der takkede modelbyggeren, Frank Jørgensen, som

iøvrigt står bag samtlige de modeller, udstillingen råder over.


Kurt Skyggelund overrakte de originale tegninger til Lokalhi-

storisk Forening, og skibets første kaptajn, Jens Christian

Christiansen, fortalte om sine oplevelser med "Regina Mærsk".


Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby 30. januar 2019.

På trods af problemer med udsendelse af indkaldelsen, var der mødet omkring 80 medlemmer til foreningens generalforsamling i Munkebo Kulturhus.

Morten Eriksen indledte beretningen med at mindes Svend Ove Edvardsen, der pludselig afgik ved døden midt på sommeren. Svend Ove var en af hovedkræfterne bag oprettelsen af foreningen, såvel som en flittig bidrag-yder til vores årsskrift "Arvesølv". Vi vil huske hans indsats, hans omgængelighed og stille humor. Han bliver van-skelig at erstatte.

Dernæst fortalte Morten om foreningens aktiviteter i det forløbne år: et arrangement i kirken i samarbejde med Menighedsrådet 18. april, to arrangementer i forbindelse med "Spøgelsesskibet", der "lå" ved Munkebo Havn fra 8. september til 20. oktober, arbejde omkring vedligeholdelse og opdatering af "Lindøstuen", udstillingen på Toldbo-den i Kerteminde med temaet "Postkort fortæller historie" (som p.t. kan ses på Munkebo Bibliotek), og sidst - men sandelig ikke mindst - den årlige fællesspisning som markering af sæsonafslutningen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Kassereren, Jens Kr. Kristensen, forelagde regnskabet, der balancerer med 18.848 kr. og et overskud på 1.859 kr. Foreningen har p.t. 146 medlemmer. Regnskabet  blev enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkommet forslag, hverken fra bestyrelsen eller medlemmerne.

valg var: til bestyrelsen Morten Eriksen, Hans Rye og Grethe Nielsen. De blev alle genvalgt uden modkandidater. Suppleanter: der var genvalg til Jytte Jørgensen, mens Villy Therkildsen blev nyvalgt.

Da Villy Therkildsen hidtil havde fungeret som foreningens revisor, blev Birte Lillesø foreslået og nyvalgt til denne post.

Morten orienterede herefter kort om de arrangementer, der er planlagt i 2019. Der blev orienteret om nye tiltag/aktiviteter på foreningens hjemmeside og facebook-sider.

Der var intet til punktet Eventuelt.

Afslutningsvis kunne dirigenten, Finn Hellum, takke forsamlingen for god ro og orden under

mødet.

 

Efter kaffepausen gav Jens Oddershede en underholdende og interessant gennemgang af sin

baggrund for at være i Munkebo.

Han fortalte bl.a. meget engageret om udviklingen af det såkaldte robot-eventyr, der har sit

udspring i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Lindøværftet.

Forsamlingen kvitterede med et varmt bifald, og foreningen med et par flasker god vin.

Det smukke forårsvejr holdt nok en del interesserede fra Munkebo Kirke, onsdag 18. april, men trods alt var 30-40 interesserede mødt frem for at høre to medarbejdere fra Nationalmuseet fortælle om kirken og dens historie.

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby 31. januar 2018.

Trods diverse forhindringer med hensyn til mødelokale og vejen dertil, var årets generalforsamling som sædvanlig velbesøgt. Næsten samtlige stole i Bibliotekets mødelokale var besat, så omkring 75-80 medlemmer var mødt frem.

I beretningen fortalte Morten Eriksen om foreningens aktiviteter i det forløbne år: Udstillingen på Toldboden i Kerteminde med temaet "Lokal foretagsomhed", hvor vi bidrog med historien om Madrasfabrikken i Dræby og Skallegravningen på Tornø; "Åbent Hus"-arrangement i forbindelse med indvielsen af Lindøstuen; og sidst - men sandelig ikke mindst - den årlige fællesspisning som markering af sæsonafslutningen.

Morten beklagede beslutningen om at nedrive Bakkegården, men erkendte, at det desværre nok var den eneste mulighed. Han opfordrede kommunen til for fremtiden at være mere lyttende i forhold til lokalhistorikerne, når der skal træffes beslutninger af den art. Ellers bliver det store arbejde med at registere bevaringsværdige bygninger omsonst.

Fra forsamlingen blev der også udtrykt beklagelse med hensyn til Bakkegårdens nedrivning, men så må vi håbe, at der bliver opført en vikingebygning til markering af de fund, Museet har gjort på stedet.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Kassereren, Jens Kr. Kristensen, forelagde regnskabet, der balancerer med et overskud på 1.813 kr.

Forsamlingen roste kassereren for et flot og tillidvækkende regnskab, der herefter blev  blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsen havde fremsendt  forslag om ændring af vedtægternes §4. I stk. 1 fremgår, at Generalforsamlingen "... afholdes i januar måned". Det ønskedes ændret til ".... afholdes i januar kvartal". Ændringsforslaget blev enstem-migt vedtaget.

valg var: til bestyrelsen Jens Kr. Kristensen og Ove Eriksen; suppleanter: Hans Rye og Jytte Jørgensen. Alle disse blev genvalgt uden modkandidater.

Foreningens revisor Birte Neerup ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Villy Therkildsen. I forbindelse med valget overrakte Morten en buket blomster til Birte Neerup med tak  for hendes mangeårige virke som revisor.

Morten orienterede herefter kort om de arrangementer, der er planlagt i 2018.

Under punktet Eventuelt faldt der bemærkning om Munkebo Miniby og dens fremtid. Der var enighed om at bakke mest muligt op om aktiviteten, og alle gode forslag er velkomne.

Afslutningsvis kunne dirigenten, Arne Kristiansen, takke forsamlingen for god ro og orden under mødet.

Efter kaffepausen gav Klavs Norup Lauridsen en underholdende og interessant gennemgang af sin baggrund for at være i Munkebo; om overgangen fra - som barn og ung - ikke at have kendskab til Munkebo, til i dag at tale varmt og engageret om de fantastisk mange ting, vi har i Munkebo.

Det var naturligvis uundgåeligt, at han bl.a. nævnte Munkebo Multipark, som han var idemand til og formand for, men han lagde også vægt på det rige foreningsliv, Kultur-huset, Svømmehallen og den uovertrufne naturoplevelse på Munkebo Bakke, hvor der er 360 graders udsyn horisonten rundt.

Endelig gav han nogle bud på udviklingen i Munkebo og forudså i den forbindelse, at der vil kunne tiltrækkes en del turisme til byen.

Forsamlingen kvitterede med et varmt bifald, og foreningen med et par flasker god vin og lidt sødt til børnene.

Fint fremmøde til Åbent Hus i Lokalhistorisk Arkiv.

Lokalhistorisk Forening havde torsdag 11. maj inviteret til Åbent Hus og samtidig indvielse af Lindøstuen. På trods af, at Vikingemuseet i Ladby på samme tidspunkt bød til søsætning af Ladbydragen, havde ca. 50 interesserede fundet vej til foreningens lokaler under Munkebo Bibliotek.

Morten Eriksen fra Lokalhistorisk Forening bød velkommen og derefter var der adgang til at studerede "sognets hukommelse", som Morten kalder arkivet, og få en snak med bl.a. Frank Jørgensen, der har konstrueret de udstillede skibsmodeller, så vel som den store model af Værftet.

For interesserede vil der fremover være mulighed for at se Lindøstuen på tirsdage mellem kl. 10 og 12, eller efter aftale. En aftale kan træffes ved at ringe på tlf. 2157 8034 eller sende en mail på mail@munkeboarkiv.dk.Lindøstuen.

Gennem de seneste måneder er der blevet arbejdet intenst med at indrette "Lindøstuen" i Lokalhistorisk Forenings lokaler.

Ikke mindst har Frank Jørgensen, der har konstrueret modellen af LindøVærftet, været travlt beskæftiget med at genskabe en del af modellen, som var blevet beskadiget, mens den stod på A.P.Møllers museum på Esplanaden i København.

Nu er vi så langt fremme, at "Lindøstuen", der er tænkt som en lille permanent udstilling om LindøVærftet, kan åbne for inter-esserede i starten af det nye år.

A.P.Møller har været så generøse at donere nyt glas til Lindø-modellen, så den vil kunne komme "under lås og slå", så snart den er helt færdig restaureret.

Frank Jørgensen med den gamle portalkran
Modellen tages i øjesyn ved ankomsten
Så er modellen ved at være på plads
Her kan du se Lindømodellen

Lindømodellen er ankommet.

Tirsdag formiddag, 8. marts 2016, modtog Lokalhistorisk Arkiv den lovede model af Lindøværftet fra A.P.Møller.

Modellen blev leveret af et flyttefirma fra Greve, og blandt modtagelseskomiteen var modellens skaber, Frank Jørgensen, der i flere år leverede skibsmodeller til rederiet.

Indtil videre kan modellen ses på Biblioteket, men i juli og august er den udlånt til en udstilling om Lindøværftet, som Østfyns Museer arrangerer på Toldboden i Kerteminde.

Derefter skal en del af udstillingen tilbage til Munkebo Bibliotek i september, inden værftsmodellen omkring oktober får sin blivende placering i "Lindøstuen" i Lokalhistorisk Arkivs lokaler i kælderen under biblioteket.

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby.

Omkring 80 af foreningen medlemmer havde fundet vej til den årlige generalforsamling, der blev holdt i Kulturhu-set torsdag 28. januar.

I beretningen fortalte formanden, Morten Eriksen, om de aktiviteter, foreningen har deltaget i det forløbne år, og orienterede om, at medlemmerne må forvente et lavere aktivitetsniveau i fremtiden. Det skyldes først og frem-mest, at foreningen modtager store mængder materiale til registrering, og den opgave alene lægger beslag på man-ge ressourcer.

Desuden har foreningen fået endnu et kælderlokale til rådighed. Her er det bl.a. planen at indrette et mini-museum om LindøVærftet, ikke mindst fordi foreningen modtager en model af Værftet fra A.P.Møllers arkiv/museum på Esplanaden. Den fremtidige indretning af lokalerne i kælderen under Biblioteket vil også være arbejdskrævende. Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Kassereren, Jens Kr. Kristensen, forelagde regnskabet, der balancerer med et overskud på 2.584 kr.

Også regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkommet forslag, så forsamlingen kunne hurtigt bevæge sig til valgene. Heller ikke her var der slinger i valsen: alle på valg blev genvalgt! Det drejede sig om: til bestyrelsen Jens Kr. Kristensen og Ove Eriksen; suppleanter: Hans Rye og Jytte Jørgensen og revisor: Birte Neerup.

Formanden orienterede herefter kort om de arrangementer, der er planlagt i 2016, og da punktet Eventu-elt heller ikke havde nogen indslag, kunne dirigenten, Finn Hellum, efter en halv times anstrengelser takke forsam-lingen for god ro og orden under mødet.

Efter en velkommen kaffepause, fortalte 89-årige Gunnar Dalskov-Andersen meget levende om sit liv og om årsagen til, at det netop blev i Munkebo, han kom til at slå sig ned.


NYHED!

Nu kan du få historien om Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane med masser af billeder.

Se under fanebladet "Links".

Efterlysning

Dette foto er fra ca. 1960 og forestiller 4 badepiger på en bro ved Snekkeled.


Pigen yderst til højre (med badehætte) er Anne Grethe Holmsgaard, men er der nogen, der ved, hvem de øvrige er?


Du kan skrive til arkivet på adressen: mail@munkeboarkiv.dk .


De "gamle" Munkebajsere er stadig friske på en kop kaffe og en snak.

Snakken gik lystigt og kaffekopperne klirrede, da Lokalhistorisk Forening havde inviteret til den traditionelle sammenkomst for Munkebajsere, der har haft deres opvækst og ungdom i Munkebo og Dræby i 40erne, 50erne og 60erne.

Sidste år var det de "nye gamle", altså de tidligste tilflyttere til værftsbyen, der havde fået chancen for at mødes, men i år vendte vi tilbage til den oprindelige opskrift.

Til gengæld var der denne gang ikke noget oplæg fra foreningens side - det var blot at gå i gang med lagkagen og kaffen og så ellers lade snakken gå. Og det ser ud til at være det rette koncept, for ud fra tilbagemeldingerne, har alle de 54 tilmeldte haft en hyggelig efter-middag med bekendte, som man måske ikke havde set i nogle år.

Og gu' ve' om ikke der er blevet fortalt én og anden røverhistorie undervejs ...

Anne Grethe Holmsgaard kom på besøg.

Bibliotekets mødelokale var nærmest fyldt til sidste plads, da Anne Grethe Holmsgaard var på en sjælden visit i Munkebo, onsdag 22. april. Anne Grethe var inviteret af Lokalhistorisk Forening til at fortælle om bl.a. sin opvækst i Munkebo i 1950erne og '60erne, men også om det, der siden fulgte.

Med et fyldigt CV, der bl.a. omfatter 2 perioder som medlem af Folketinget, formandskab i Ligestillingsrådet, kontorchef i DSB og direktør for Danmarks Tekniske Universitet, var der nok af emner at tage fat på. Og det blev gjort med lige dele professionalisme, humor og livlig sparring med det medlevende og engagerede publikum.

Der var det hele, lige fra historierne om, hvordan hun hjalp sin far, der havde radioforretning, med at justere loftsantennen, når kunderne skulle have installeret deres nye TV, til oplevelserne i Folketinget og på DTU.

En meget underholdende aften, der - ud over foredraget - også gav Anne Grethe lejlighed til at hilse på gamle bekendte fra tiden i Munkebo.

På billedet ses hovedpersonen sammen med Morten Eriksen.

Generalforsamlingen, der blev afholdt onsdag 28. januar i Munkebo Kulturhus, havde samlet i alt 67 af foreningens medlemmer. Et ganske flot resultat i betragtning af, at vejret absolut ikke viste sig fra sin venlige side, og der var VM-kvartfinale i herrehåndbold i TV.

Formanden, Morten Eriksen, bød velkommen og foreslog Ove Eriksen som dirigent. Han blev valgt.

I beretningen indledte formanden med at mindes Egon Lillesø, der døde pludseligt den 24. januar. Egon var meget aktiv i foreningen i den korte tid, han nåede at være medlem. "Arvesølv" rummer allerede adskillige ar-tikler fra hans hånd, og flere var på vej. Hans død er et stort tab for det lokalhistoriske arbejde i sognet.

Efter en gennemgang af de forskellige aktiviteter, hvor foreningen har været involveret i 2014, sluttede Morten E. af med at bekendtgøre, at den kommende periode nok er den sidste, hvor han er formand. Alderen begynder at trykke og nye kræfter må gerne melde sig. Nu har medlemmerne to år til at overveje, hvem der i givet fald kan efterfølge på formandsposten. - Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

Regnskabet, der blev forelagt af kassereren, Jens Kr. Kristensen, balancerede med 20.532 kr. og viste et over-skud på 4.322 kr. Foreningens medlemstal er vigende - ved udgangen af 2014 nede på ca. 160. - Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Der var ikke indkommet forslag

Valg til bestyrelsen foregik ganske uden dramatik: 3 medlemmer, Morten Eriksen, Grethe Nielsen og Svend Ove Edvardsen, og to bestyrelsessuppleanter, Hans Rye og Jytte Jørgensen, blev alle genvalgt med forsamlin-gens akklamation.

Ligeledes blev Birte Neerup genvalgt som revisor til forsamlingens akklamation.

Den ny-/genvalgte formand, Morten Eriksen, gennemgik programmet for den kommende sæsons aktivite-ter (kan ses her på siden under rubrikken "kalenderen"). Der blev ikke fremsat ønsker om ændringer eller an-dre aktiviteter.

Under Eventuelt demonstrerede Ove Eriksen den nye hjemmeside og opfordrede medlemmerne til bruge for-eningens hjemmeside til kommunikation/information.

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke deltagerne for god ro og orden.

Efter kaffepausen fortalte Gunvor Knudsen, Sdr. Næraa levende og underholdende om sin barndom i Dræby i 50erne og starten af 60erne. Gunvor er datter af den mangeårige landpost Johannes Knudsen.Lokalhistorisk Forening for Munkebo og Dræby                      Lindøalleen 47                          5330  Munkebo

Kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden                       kontakt: webmaster@munkeboarkiv.dk